6698 sayılı Kanunun 10.Maddesi gereğince İlgili Kişinin Aydınlatılması;

 

 

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10 uncu maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

 

 

Kozanoğlu Otomotiv kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

 

 

Kişisel verileriniz, Şirketimizce  Verbis veri  sistemine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”

kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

 

 

 

 

Kişisel verileriniz; 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince , idarenin  zorunlu kıldığı kuruluş ve kuruluş birlikleriyle, destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan kişi ve kuruluşlarla, yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan idari ya da resmi makamlarla paylaşılmaktadır.

 

 

Veri paylaşımıyla; ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları vb. amaçlarla işlenmektedir.

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

 

a.  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f.  6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin

silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g.  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h.  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

 

       KOZANOĞLU OTOMOTİV TARIM MAKİNALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ