Kı̇şı̇sel Verı̇lerı̇n Korunması Kanunu Uyarınca Zı̇yaretçı̇ Kişisel Verileri Hakkında Aydınlatma Metnı̇
(Güncelleme Tarihi :30.12.2020)
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Kozanoğlu Otomotiv Tarım Makinaları San ve Tic. Ltd.Şti. tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Bu Aydınlatma Metni’nde yapılacak değişiklikler aşağıda adresi bulunan internet sitemizde veya e-posta ile duyurulabilir. Değişiklikler duyurunun yapıldığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
 
Tanımlar:
 
Bu Aydınlatma Metni’nde:
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,
KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,
Veri Sahibi (İlgili Kişi): Bu Aydınlatma Metni uyarınca, Veri Sorumlusu tarafından kişisel verileri işlenen gerçek kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Şirket: Veri sorumlusu, Kozanoğlu Otomotiv Tarım Makinaları San ve Tic. Ltd.Şti.’ni
ifade eder.
 
1. İşlenecek Kişisel Veriler ve İşlenme Amacı
 
İşlediğimiz kişisel verileriniz şunlardır: adı soyadı, çalıştığı kurum ve ünvanı, telefon numarası, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, araç bilgileri.
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; güvenliğin sağlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, haklarımızın korunması, sizinle iletişime geçilmesi, ziyaretçilerin takibinin yapılması amaçlarıyla işlenecektir.
2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; kameralar aracılığıyla otomatik ve yarı otomatik yollarla ve bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz halinde otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.
 
Kişisel verileriniz; "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/II/b.f)" ve “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/II/b.e)” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
 
 
 
 
 
3. Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı
 
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz; avukatlarımıza, hizmet aldığımız üçüncü kişilere, adli makamlara, diğer hukuki uyuşmazlık çözüm mercilerine ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kişiler ile kamu kurum veya kuruluşlarına, ilgili iş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve haklarımızın korunması amaçlarıyla aktarılabilecektir.
 
4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
 
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar şunlardır:
1.     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  5. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı Ek’te bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak ve bu Form’da yapılan açıklamalara dikkat ederek yapabilirsiniz.
 
 
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Ünvanı                : Kozanoğlu Otomotiv Tarım Makinaları San ve Tic. Ltd.Şti
Telefon Numarası: 0232 864 22 44 
E-Posta Adresi   : info@kozanoglu.com.tr
İnternet Adresi  :www.kozanoglu.com.tr
Adres                  : 
 Kazım Karabekir, 6910. Sk. No:1/3, Pancar, 35860 Torbalı/İzmir